مناقصه عمومی اجاره ۳۰ واگن لبه بلند ۵۵ و ۶۵ تن باری شرکت توسعه تجارت توس صدرا

مناقصه عمومی اجاره ۳۰ واگن لبه بلند ۵۵ و ۶۵ تن باری شرکت توسعه تجارت توس صدرا

شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد، در نظر دارد (( اجاره ۳۰ واگن لبه بلند ۵۵ و ۶۵ تن باری )) را از طریق برگزاری فراخوان عمومی به مناقصه بگذارد.

علاقه مندان واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای، اعم از حقیقی و حقوقی می توانند در ادامه شرایط عمومی و الزامات شرکت در مناقصه را مشاهده و مطالعه نمایند.

((شرایط عمومی و الزامات شرکت در مناقصه))

۱- موضوع مناقصه : اجاره سی واگن لبه بلند باری ۵۵ و ۶۵ تنی داخلی به منظور جابه جایی و حمل انواع کالا و محصولات به مقصد سرخس ترکمنستان است.
۲- مبلغ و نوع تضمین در مناقصه : شرکت در مناقصه رایگان می باشد.
۳- مهلت ارسال پیشنهادات از تاریخ انتشار و چاپ اگهی : به مدت هفت ۷ روز می باشد.
۴- زمان بازگشایی پاکات در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ می باشد.
۵- ساعت و محل بازگشایی پاکات در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر شرکت و بصورت غیرحضوری می باشد.
۶- نحوه ارسال اسناد و مدارک مورد لزوم :
متقاضی بایستی اطلاعات شرکت شامل اساسنامه و آخرین تغییرات را به همراه گواهی صلاحیت حرفه ای موسسه و معرفی نامه نماینده را در پاکت سربسته به آدرس : مشهد-بلوار صیاد شیرازی - نبش صیاد شیرازی ۳ - مجتمع عقیق - بلوک B - طبقه اول – واحد ۴۱ - کدپستی ۹۱۷۹۶۹۶۶۸۱ به صورت پست سفارشی ارسال نمایند.
۷- زمان اعلام برنده مناقصه : سه روز بعد از برگزاری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ می باشد .
۸- نوع مناقصه بصورت عمومی و یک مرحله ای می باشد
۹- اعلام برندگان به ترتیب مبلغ اعلام شده تا سه نفر اول می باشد.
۱۰- سوابق و فعالیتهای قبلی متقاضی ترجیحا ارسال گردد.
۱۱- فراخوان شرکت کنندگان از طریق چاپ در روزنامه خراسان در یک نوبت است.
۱۲- صورتجلسه شرکت کنندگان و برندگان پس از برگزاری مناقصه در شرکت قابل مشاهده است.
۱۳- تعیین مهلت برنده اول مناقصه دو روز بعد از اعلام تاریخ برندگان است که برنده موظف بوده با اسناد و مدارک لازم به محل دفتر شرکت شخصاً و یا با نامه نمایندگی مراجعه نماید.
۱۴- اگر برنده مناقصه پس از مهلت تعیین شده جهت طی مراحل بعدی در شرکت حاضر نگردد شرکت مجاز است تا براساس مصالح و مقررات داخلی خود، نسبت به اعلام برنده دوم اقدام نماید و بدینوسیله برنده قبلی حق اعتراض نخواهد داشت.
۱۵- فهرست کلیه شرکت کنندگان درمناقصه تهیه و اعلام می شود .
۱۶- شماره حساب واریز برای برنده مناقصه در روز مذاکره اعلام می شود .
۱۷- شرکت با برنده مناقصه در محل دفتر شرکت قرارداد فی مابین را پس از توافقات لازم منعقد می نماید.
۱۸- ارکان برگزاری مناقصه در شرکت عبارت است از :
نام شرکت : توسعه تجارت توس صدرا مشهد به شماره ثبت ۷۲۲۵۳
کمیته فنی ، کمیسیون مناقصات، هیات رسیدگی
۱۹- قانون برگزاری مناقصات در سایت شرکت در دسترس می باشد.
۲۰- شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۲۱- اسناد مناقصه برای شرکت نمودن در مناقصه در سایت شرکت در دسترس بوده و متقاضیان می توانند به سایت شرکت مراجعه کرده و فرم های مربوطه را دانلود نمایند.

((شرایط فنی و اختصاصی مناقصه))

شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد پیرو آگهی منتشره در روزنامه خراسان مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ درنظر دارد از طرق برگزاری مناقصه عمومی موضوع مورد درخواست خود را به متقاضیان اعم از دولتی و غیر دولتی واگذار نماید .
ماده ۱ ) مورد مناقصه :
اجاره ۳۰ واگن لبه بلند ۵۵ و ۶۵ تن باری جهت حمل کالا
ماده ۲ ) زمان و محل تحویل اسناد
پیشنهاد دهنده مکلف است در ساعات اداری با مراجعه به آدرس تعیین شده به محل شرکت مراجعه و اسناد فوق را بصورت حضوری تحویل و رسید دریافت نماید .
ماده ۳ )
پیشنهاد دهندگان پس از بررسی و مطالعه اسناد مناقصه بایستی قیمت پیشنهادی خود را در فرم مخصوصی که به همراه برگ شرایط عمومی که هم زمان تسلیم پیشنهاد دهنده می گردد در زمان تعیین شده تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۴ )
پیشنهاد بایستی به طور صریح و روشن , بدون قید و شرط و قلم خوردگی با تعیین آدرس و شماره تلفن و نام و نشانی پیشنهاد دهنده باشد . لذا به کلیه پیشنهادات مبهم , مشروط و مخدوش که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ماده ۵ )
زمان بازگشایی پاکات واصله در برگ شرایط عمومی اعلام گردیده است.
ماده ۶ )
برنده مناقصه مکلف است حداکثر دو ۲ روز پس از ابلاغ برنده شدن از سوی شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد شروع به اقدامات اداری لازم نموده و در صورت عدم مراجعه و ارسال مدارک در مهلت مقرر شرکت می تواند نسبت به جایگزین بعدی اقدام نماید .
تبصره ۱ : مدت قرارداد به صورت سه ماهه ، شش ماهه و دوازده ماهه تنظیم و در صورت رضایت و توافق طرفین در مدتهای مورد توافق قابل تمدید خواهد بود .
تبصره ۲ : کسورات قانونی همچون بیمه , مالیات و سایرالزامات قانونی در مفاد قرارداد اعمال وطبق ضوابط کسر خواهد گردید .
تبصره ۳ : شرکت در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
تبصره ۴ : شرکت در مناقصه به منزله قبولی کلیه شرایط و تکالیف مربوط به مناقصه تلقی می گردد و با برنده مناقصه طبق شرایط اعلام شده قرارداد منعقد خواهد گردید . بدیهی است سایر شروط سازمان در قرارداد منعقده محفوظ بوده و مورد قبول برنده خواهد بود .
تبصره ۵ : هزینه درج وچاپ آگهی و یک درصد حق نظارت وسایر امور اداری به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
تبصره ۶ : متقاضیان با علم و آگاهی کامل نسبت به موضوع قرارداد و دریافت اوراق عمومی و اختصاصی شرکت در مناقصه با امضاء گواهی می نمایند که نسبت به مفاد و موضوعات مطرح گردیده شرایط حضور در مناقصه را دارا می باشند و در هیچ مرحله ای در این مناقصه انواع خیارات قانونی و حقوقی حتی خیارغبن فاحش در موردشان قابلیت استناد نخواهد داشت.

شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد

افراد علاقه مند برای شرکت در مناقضه می توانند از طریق لینک زیر فایل های مورد نیاز را دانلود نمایند.

دانلود فایل های مورد نیاز شرکت در مناقصه

بعدیآگهی مناقصه کارگزار گمرکی