ليست کد تعرفه و اولويت های کالاهای گمرکی

فهرست ردیف تعرفه، گروه های کالایی و حقوق ورودی کالاها در ۱۳۹۹

ردیف کد تعرفه عنوان حقوق ورودی وضعیت تعرفه گروه کالایی
ردیف کد تعرفه عنوان حقوق ورودی وضعیت تعرفه گروه کالایی