اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

((آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ))

این شرکت ، در نظر دارد ((استقرار نرم افزار اتوماسیون اداری)) خود را ازطریق شرکت های واجد صلاحیت مطابق با معیارهای کیفیت و کارایی وپس از ارزیابی کیفی از طریق برگزاری مناقصه عمومی برگزار نماید.
نرم افزار اتوماسیون اداری شامل زیر مجموعه های ذیل است :
بازرگانی – فروش و پخش – حمل و نقل ریلی - مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریت زنجیره تامین – مدیریت منابع انسانی – ))
مدیریت مبتنی بر سفارش مشتری- اتوماسیون اداری و دبیرخانه ))
علاقمندان به صورت دقیق و با ارائه جزئیات فنی و اجرایی مدارک و مستندات خویش را ازتاریخ درج آگهی
ارسال نمایند.HR@sadratr.com به مدت ۱۵ روز به نشانی :

شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد

((شرایط عمومی و الزامات شرکت در مناقصه))

((آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ))

این شرکت ، در نظر دارد ((استقرار نرم افزار اتوماسیون اداری)) خود را ازطریق شرکت های واجد صلاحیت مطابق با معیارهای کیفیت و کارایی وپس از ارزیابی کیفی از طریق برگزاری مناقصه عمومی برگزار نماید.
نرم افزار اتوماسیون اداری شامل زیر مجموعه های ذیل است :
بازرگانی – فروش و پخش – حمل و نقل ریلی - مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریت زنجیره تامین – مدیریت منابع انسانی – ))
مدیریت مبتنی بر سفارش مشتری- اتوماسیون اداری و دبیرخانه ))
علاقمندان به صورت دقیق و با ارائه جزئیات فنی و اجرایی مدارک و مستندات خویش را ازتاریخ درج آگهی
ارسال نمایند.HR@sadratr.com به مدت ۱۵ روز به نشانی :

شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد

((شرایط فنی و اختصاصی مناقصه))

((آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ))

این شرکت ، در نظر دارد ((استقرار نرم افزار اتوماسیون اداری)) خود را ازطریق شرکت های واجد صلاحیت مطابق با معیارهای کیفیت و کارایی وپس از ارزیابی کیفی از طریق برگزاری مناقصه عمومی برگزار نماید.
نرم افزار اتوماسیون اداری شامل زیر مجموعه های ذیل است :
بازرگانی – فروش و پخش – حمل و نقل ریلی - مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریت زنجیره تامین – مدیریت منابع انسانی – ))
مدیریت مبتنی بر سفارش مشتری- اتوماسیون اداری و دبیرخانه ))
علاقمندان به صورت دقیق و با ارائه جزئیات فنی و اجرایی مدارک و مستندات خویش را ازتاریخ درج آگهی
ارسال نمایند.HR@sadratr.com به مدت ۱۵ روز به نشانی :

شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد

افراد علاقه مند برای شرکت در مناقضه می توانند از طریق لینک زیر فایل های مورد نیاز را دانلود نمایند.

دانلود فایل های مورد نیاز شرکت در مناقصه

قبلیمناقصه عمومی اجاره ۳۰ واگن لبه بلند ۵۵ و ۶۵ تن باری شرکت توسعه تجارت توس صدرا