خرید ۵۰۰۰ تن قیر صادراتی ۷۰-۶۰

خرید ۵۰۰۰ تن قیر صادراتی ۷۰-۶۰

((آگهی مناقصه ))

این شرکت در نظر دارد تا به منظورتامین ۵۰۰۰ تن قیر ۷۰ - ۶۰ صادراتی مورد نیاز خود ، تولید قیراز وکیوم باتوم بابسته بندی جامبو بگ – بشکه وباکس و پالت چوبی را بصورت قراردادی واجرتی به شرکتهای تولید قیر و مظروف سازی واجد شرایط و دارای سوابق بیشتر از طریق برگزاری فراخوان عمومی به مناقصه بگذارد علاقمندان واجد شرایط عمومی و اختصاصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت به نشانی :
WWW.SADRATR.COM
بخش مناقصه مراجعه نمایند.

((شرایط عمومی و الزامات شرکت در مناقصه))

((شرایط عمومی و الزامات شرکت در مناقصه ))
۱- موضوع مناقصه : تامین ۵۰۰۰ تن قیر ۷۰-۶۰ صادراتی ؛ تولید قیر ازوکیوم باتوم به صورت جامبو بک – بشکه و باکس و پالت چوبی.
۲- مبلغ و نوع تضمینی در مناقصه : شرکت در مناقصه رایگان می باشد
۳- مهلت ارسال پیشنهادات از تاریخ انتشارو چاپ اگهی : به مدت هفت / ۱۵ روز می باشد
۴- زمان بازگشایی پاکات در تاریخ ۹۹.۱۲.۰۹ می باشد.
۵- ساعت و محل بازگشایی پاکات در تاریخ۱۳۹۹.۱۲.۰۹ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر شرکت و بصورت غیرحضوری می باشد.
۶- نحوه ارسال اسناد و مدارک مورد لزوم : متقاضی بایستی اطلاعات شرکت شامل اساسنامه و آخرین تغییرات را به همراه گواهی صلاحیت حرفه ای ومجوزهای رسمی و معرفی نامه نماینده را در پاکت سربسته به آدرس : مشهد-بلوار صیاد شیرازی- نبش صیاد شیرازی ۳- مجتمع عقیق-بلوک بی - طبقه اول – واحد۴۱-کدپستی ۹۱۷۹۶۹۶۶۸۱ به صورت پست سفارشی ارسال نمایند.
۷- زمان اعلام برنده مناقصه : سه روز بعد از برگزاری در تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۱۲ می باشد .
۸- نوع مناقصه بصورت عمومی و یک مرحله ای می باشد
۹- اعلام برندگان به ترتیب مبلغ اعلام شده تا سه نفر اول می باشد.
۱۰- سوابق و فعالیتهای قبلی متقاضی ترجیحا ارسال گردد.
۱۱- فراخوان شرکت کنندگان از طریق چاپ در روزنامه خراسان و در وب سایت شرکت در یک نوبت است.
۱۲- صورتجلسه شرکت کنندگان و برندگان پس از برگزاری مناقصه در شرکت قابل مشاهده است.
۱۳- تعیین مهلت برنده اول مناقصه سه روز بعد از اعلام تاریخ برندگان است که برنده موظف بوده با اسناد و مدارک لازم به محل دفتر شرکت شخصاً و یا با نامه نمایندگی مراجعه نماید.
۱۴- اگر برنده مناقصه پس از مهلت تعیین شده جهت طی مراحل بعدی در شرکت حاضر نگردد شرکت مجاز است تا براساس مصالح و مقررات داخلی خود، نسبت به اعلام برنده دوم اقدام نماید و بدینوسیله برنده قبلی حق اعتراض نخواهد داشت.
۱۵- فهرست کلیه شرکت کنندگان درمناقصه تهیه و اعلام می شود .
۱۶- شماره حساب واریز برای برنده مناقصه جهت پرداخت هزینه های انجام مناقصه در روز مذاکره اعلام می شود .
۱۷- شرکت با برنده مناقصه در محل دفتر شرکت قرارداد لازم را پس از توافقات لازم منعقد می نماید.
۱۸- ارکان برگزاری مناقصه در شرکت عبارت است از :
نام شرکت : توسعه تجارت توس صدرا مشهد به شماره ثبت ۷۲۲۵۳
کمیته فنی ، کمیسیون مناقصات، هیات رسیدگی
۱۹- قانون برگزاری مناقصات دروب سایت شرکت قابل دسترسی و مشاهده است.
۲۰- شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۲۱- اسناد مناقصه برای شرکت نمودن در مناقصه در محل شرکت و وب سایت مجموعه قابل دسترسی است ، لذا متقاضیان جهت دریافت آنها بایستی به آدرس اعلام شده مراجعه کنند.


شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد

((شرایط فنی و اختصاصی مناقصه))

((شرایط فنی و اختصاصی مناقصه))
شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد پیرو آگهی منتشره در روزنامه خراسان مورخه ۱۳۹۹.۱۱.۲۰ درنظر دارد از طرق برگزاری مناقصه عمومی موضوع مورد درخواست خود را به متقاضیان اعم از دولتی و غیر دولتی واگذار نماید .
ماده ۱ ) مورد مناقصه :
خرید۵۰۰۰ تن قیرصادراتی ۷۰-۶۰ از وکیوم باتوم ودرنهایت بسته بندی و مظروف سازی جامبوبگ – بشکه ویا باکس و پالت چوبی به صورت قراردادی واجرتی به شرکتهای تولید قیر واجد شرایط.
ماده ۲ ) زمان و محل تحویل اسناد
پیمانکار مکلف است در ساعات اداری با مراجعه به آدرس تعیین شده به محل شرکت مراجعه و اسناد فوق را بصورت حضوری یا پست سفارشی تحویل و رسید دریافت نماید .
ماده ۳ )
پیشنهاد دهندگان پس از بررسی و مطالعه اسناد مناقصه بایستی قیمت پیشنهادی خود را در فرم مخصوصی که به همراه برگ شرایط عمومی که هم زمان تسلیم پیشنهاد دهنده می گردد در زمان تعیین شده تسلیم و رسید دریافت دارند و یا بصورت پستی به آدرس شرکت ارسال نمایند.
ماده ۴ )
پیشنهاد بایستی به طور صریح و روشن , بدون قید و شرط و قلم خوردگی با تعیین آدرس و شماره تلفن و نام و نشانی پیشنهاد دهنده باشد . لذا به کلیه پیشنهادات مبهم , مشروط و مخدوش که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ماده ۵ )
زمان بازگشایی پاکات واصله در برگ شرایط عمومی اعلام گردیده است.


ماده ۶ ) برنده مناقصه مکلف است حداکثر سه روز پس از ابلاغ برنده شدن از سوی شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد شروع به اقدامات اداری لازم نموده و در صورت عدم مراجعه و ارسال مدارک در مهلت مقرر شرکت می تواند نسبت به جایگزین بعدی اقدام نماید .
تبصره ۱ : مدت قرارداد به صورت سه ماهه ، شش ماهه و دوازده ماهه تنظیم و در صورت رضایت و توافق طرفین در مدتهای مورد توافق قابل تمدید خواهد بود .
تبصره ۲ : کسورات قانونی همچون بیمه , مالیات و سایرالزامات قانونی در مفاد قرارداد اعمال وطبق ضوابط کسر خواهد گردید .
تبصره ۳ : سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
تبصره ۴ : شرکت در مناقصه به منزله قبولی کلیه شرایط و تکالیف مربوط به مناقصه تلقی می گردد و با برنده مناقصه طبق شرایط اعلام شده قرارداد منعقد خواهد گردید . بدیهی است سایر شروط سازمان در قرارداد منعقده محفوظ بوده و مورد قبول برنده خواهد بود .
تبصره ۵ : هزینه درج وچاپ آگهی و سایر امور اداری به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
تبصره ۶ : متقاضیان با علم و آگاهی کامل نسبت به موضوع قرارداد و دریافت اوراق عمومی و اختصاصی شرکت در مناقصه با امضاء گواهی می نمایند که نسبت به مفاد و موضوعات مطرح گردیده شرایط حضور در مناقصه را دارا می باشند و در هیچ مرحله ای در این مناقصه انواع خیارات قانونی و حقوقی حتی خیارغبن فاحش در موردشان قابلیت استناد نخواهد داشت.

محل امضاء تحویل گیرنده :
نام و نام خانوادگی :

شرکت توسعه تجارت توس صدرا مشهد

افراد علاقه مند برای شرکت در مناقضه می توانند از طریق لینک زیر فایل های مورد نیاز را دانلود نمایند.

دانلود فایل های مورد نیاز شرکت در مناقصه

قبلیمناقصه عمومی اجاره ۳۰ واگن لبه بلند ۵۵ و ۶۵ تن باری شرکت توسعه تجارت توس صدرا
بعدیاتوماسیون اداری